ช่องทางการติดต่อฝ่ายจัดการ

ชื่อ ตำแหน่ง WAN(02-558-6555) หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวธนาพร โรจนธรรมกุล

ผู้จัดการ

8262

020952110

นางสาวนฤมล เลิศจิรกุล

รองผู้จัดการสายงานสินเชื่อ

สายงานสินเชื่อ

8261

020952113

นางสาวนันทนิตย์ ธรรมนิตยกุล

รองผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

สายงานการเงินและบัญชี

8986

020952112

นางสาวคณาศิริ บุรพลชัย

รองผู้จัดการสายงานบริหารจัดการหนี้

สายงานบริหารจัดการหนี้

8264

020952111

นางสาวจอย ไปล่ตระกูล

รองผู้จัดการสายงานบริหาร

สายงานบริหาร

8996

020952114

ช่องทางการติดต่อหัวหน้ากลุ่มงาน

ชื่อ ตำแหน่ง WAN(02-558-6555) หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวชลธิชา รอดภัย

หัวหน้ากลุ่มงานสินเชื่อ

สายงานสินเชื่อ

8990

020952117

นายบุญส่ง กองตุ้ย

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการหนี้

สายงานบริหารจัดการหนี้

8991

020952118

นางสุวจี สีสุข

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

สายงานการเงินและบัญชี

8263

020952121

นางสาวมณทิรา พัดรุย

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

สายงานการเงินและบัญชี

8989

020952122

นางสาวศรีประภา เรืองเมือง

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

สายงานบริหาร

8995

020952120

นายศิณพงศ์ ศักดิ์พิชชานนท์

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานบริหาร

8985

020952123

ช่องทางการติดต่อกลุ่มงาน

ชื่อกลุ่มงาน WAN(02-558-6555) Call Center (02-096-9222)

กลุ่มงานการเงิน

8263

กด 1

กลุ่มงานสินเชื่อ

8990

กด 2

กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

8995

กด 3

กลุ่มงานกลยุทธ์และอำนวยการ

8996

กด 3

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

8985

กด 4

กลุ่มงานบริหารจัดการหนี้

8991

กด 5

กลุ่มงานบัญชี

8989

กด 6