ช่องทางการติดต่อฝ่ายจัดการ

ชื่อ ตำแหน่ง WAN(02-558-6555) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นางสาวธนาพร โรจนธรรมกุล

ผู้จัดการ

สายงานบริหาร

8264

081-7778813

นางสาวนฤมล เลิศจิรกุล

รองผู้จัดการสายงานสินเชื่อ

สายงานสินเชื่อ

8261

090-9611889

นางสาวนันทนิตย์ ธรรมนิตยกุล

รองผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

สายงานการเงินและบัญชี

8986

086-4694922

นางสาวคณาศิริ บุรพลชัย

รักษาการรองผู้จัดการสายงานบริหารจัดการหนี้

สายงานบริหารจัดการหนี้

8991

087-0004361

นางสาวจอย ไปล่ตระกูล

รองผู้จัดการสายงานบริหาร

สายงานบริหาร

8996

089-1228892

ช่องทางการติดต่อหัวหน้ากลุ่มงาน

ชื่อ ตำแหน่ง WAN(02-558-6555) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นางสาวชลธิชา รอดภัย

หัวหน้ากลุ่มงานสินเชื่อ

สายงานสินเชื่อ

8990

087-0519276

นายบุญส่ง กองตุ้ย

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการหนี้

สายงานบริหารจัดการหนี้

8991

061-5767367

นางสุวจี สีสุข

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

สายงานการเงินและบัญชี

8263

090-3014341

นางสาวมณทิรา พัดรุย

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

สายงานการเงินและบัญชี

8989

087-0519238

นางสาวศรีประภา เรืองเมือง

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

สายงานบริหาร

8995

089-7966642

นายศิณพงศ์ ศักดิ์พิชชานนท์

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานบริหาร

8985

097-1163039

ช่องทางการติดต่อกลุ่มงาน

ชื่อกลุ่มงาน WAN(02-558-6555) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กลุ่มงานสินเชื่อ

8990

087-0519276

กลุ่มงานบริหารจัดการหนี้

8991

061-5767367 (นิติกร)

กลุ่มงานการเงิน

8263

090-3014341

กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

8995

087-0004361

กลุ่มงานบัญชี

8989

087-0519238

กลุ่มงานกลยุทธ์และอำนวยการ

8996

087-0004361

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

8985

097-1163039