สกสนิวส์
- มกราคม-มีนาคม 64
- ตุลาคม 62 - มกราคม 63
- พฤษภาคม - กันยายน 2562
- มกราคม - เมษายน 2562
- กันยายน - ธันวาคม 2561
- พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
- มกราคม - เมษายน 2561
- ตุลาคม - ธันวาคม 2560
- กรกฏาคม - กันยายน 2560
- เมษายน - มิถุนายน 2560
- มกราคม - มีนาคม 2560
- พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
- กันยายน - ตุลาคม 2559

รายงานย่อทัพย์สิน
-รายงานย่อทรัพย์สิน มี.ค. 64
-รายงานย่อทรัพย์สิน ก.พ. 64
-รายงานย่อทรัพย์สิน ม.ค. 64
-รายงานย่อทรัพย์สิน พ.ย. 63
-รายงานย่อทรัพย์สิน ต.ค. 63

รายงานกิจการ
- รายงานกิจการประจำปี 2562
- รายงานกิจการประจำปี 2561
- รายงานกิจการประจำปี 2560
- รายงานกิจการประจำปี 2559

ทรัพย์ขายทอดตลาด
- คดีแดงของศาลแพ่ง
- คดีแดงของศาล จ.อุบลราชธานี
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง
- คดีแดงของศาล จ.อุดรธานี
- คดีแดงของศาล จ.เชียงราย
- คดีแดงของศาล จ.มหาสารคาม
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง

สสอ.รรท.
- ใบสมัครสมาชิก สสอ.รรท.


  Pages       8/18    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ข่าวสารสหกรณ์
-คำสั่งที่ 3-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับบัตรลงคะแนน (7 พ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-คำสั่งที่ 2-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหา ธ.ก.ส.สำนักงานอาคารบางเขน ธ.ก.ส.สำนักงานอาคารประชาชื่น และ ธ.ก.ส.สำนักงานอาคารงานเลิ้ง (7 พ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-คำสั่งที่ 1-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับและเก็บรักษาซองบรรจุกล่องลงคะแนนสรรหา (7 พ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-หนังสือที่ พิเศษ1 เรื่อง วิธีดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ สอ.ธกส. (7 พ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 2 เรื่อง กำหนดรายละเอียดและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด ประจำปี 2560 (7 พ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 1 เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด ประจำปี 2560 (7 พ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-หนังสือขอความอนุเคราะห์ (7 พ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 23/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ประจำปี 2560 (7 พ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (4 พ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินออมทรัพย์พิเศษสุขทวี 6 เดือน ถึง 24 เดือน (31 ต.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. เรื่อง สรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560 (31 ต.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. เรื่อง สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560 (28 ต.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 25/2559 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (27 ต.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 23/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ประจำปี 2560 (11 ต.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 24/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งค่าหุ้นรายเดือนและการซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษของสมาชิกและสมาชิกสมทบ (4 ต.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-สอ.ธกส.นิวส์ ประจำเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม 2559 (23 ก.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 22/2559 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรประจำปี 2559 (ระดับปริญญาตรี) (19 ก.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินออมทรัพย์พิเศษสุขทวี 6 เดือน ถึง 24 เดือน (7 ก.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 1149/2559 เรื่อง โครงการพบปะสมาชิกสัญจร ประจำปี 2559 (ตะวันตก) (29 ส.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 21/2559 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (29 ส.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 20/2559 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสหกรณ์อื่น(2) (29 ส.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 19/2559 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (29 ส.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 1153/2559 ขอแจ้งสิทธิประโยชน์ของสมาชิก (ผู้จะเกษียณอายุและเกษียณอายุก่อนเกณฑ์) (16 ส.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 1118/2559 เรื่อง โครงการพบปะสมาชิกสัญจร ประจำปี 2559 (ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) (9 ส.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 1119/2559 เรื่อง โครงการพบปะสมาชิกสัญจร ประจำปี 2559 (ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) (9 ส.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ว.3/2559 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 (ปริญญาตรี) หมดเขต 31 ส.ค. 59 (27 เม.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ว.4/2559 เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ (2 ส.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 16/2559 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สอ.ธกส. (8 ก.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 14/2559 เรื่องวันทำการของ สอ.ธกส. อาคารนางเลิ้ง (29 มิ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 854/2559 เรื่อง โครงการพบปะสมาชิกสัญจร ประจำปี 2559 (ภาคเหนือตอนล่าง) (20 มิ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 853/2559 เรื่อง โครงการพบปะสมาชิกสัญจร ประจำปี 2559 (ภาคเหนือตอนบน) (20 มิ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 844/2559 เรื่อง โครงการพบปะสมาชิกสัญจร ประจำปี 2559 (ภาคกลาง) (20 มิ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 13/2559 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อทรัพย์สิน (20 มิ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 12/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน (20 มิ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด
- ประกาศรับสมัคร สสอร. รอบที่ 15/2559 อายุไม่เกิน 58 ปี(1 - 30 มิถุนายน 2559) (13 มิ.ย. 2559).....อ่านทั้งหมด