สกสนิวส์
- ตุลาคม 62 - มกราคม 63
- พฤษภาคม - กันยายน 2562
- มกราคม - เมษายน 2562
- กันยายน - ธันวาคม 2561
- พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
- มกราคม - เมษายน 2561
- ตุลาคม - ธันวาคม 2560
- กรกฏาคม - กันยายน 2560
- เมษายน - มิถุนายน 2560
- มกราคม - มีนาคม 2560
- พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
- กันยายน - ตุลาคม 2559
- กรกฏาคม - สิงหาคม 2559

รายงานย่อทัพย์สิน
-รายงานย่อทรัพย์สิน มิ.ย. 63
-รายงานย่อทรัพย์สิน พ.ค. 63
-รายงานย่อทรัพย์สิน เม.ย. 63
-รายการย่อทรัพย์สิน มี.ค.63
-รายการย่อทรัพย์สิน ก.พ.63

รายงานกิจการ
- รายงานกิจการประจำปี 2561
- รายงานกิจการประจำปี 2560
- รายงานกิจการประจำปี 2559
- รายงานกิจการประจำปี 2557

ทรัพย์ขายทอดตลาด
- คดีแดงของศาลแพ่ง
- คดีแดงของศาล จ.อุบลราชธานี
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง
- คดีแดงของศาล จ.อุดรธานี
- คดีแดงของศาล จ.เชียงราย
- คดีแดงของศาล จ.มหาสารคาม
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง

สสอ.รรท.
- ประกาศรับสมัคร สสอ.รรท รอบพิเศษ อายุ 57 - 60 ปี หมด 31 ก.ค.62
- ใบสมัคร สสอ.รรท รอบพิเศษ อายุ 57 - 60 ปี
- เอกสารสมัคร สสอ.รรท.
- (สสอ.รรท.) รายงานการพ้นสภาพถึงแก่กรรม และลาออก ประจำเดือน มิ.ย.60
- ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 8/2560
- ประกาศรับสมัคร สสอร. รอบที่ 7/2560
- ประกาศรับสมัคร สสอร. สำหรับสมาชิกที่อายุเกิน 57 ปี เป็นกรณีพิเศษ
- รายงานทะเบียนสมาชิกเพื่อคงสภาพปี 2560
- รายงานการพ้นสภาพถึงแก่กรรม และลาออก ประจำเดือน ธ.ค.59
- แบบแจ้งสงเคราะห์ศพล่วงหน้าและใบลาออก


  Pages       7/16    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ข่าวสารสหกรณ์
-ประกาศเปิดโครงการเงินออมเพื่อความมั่นคง 36 เดือน(โครงการ4) และเงินฝากอทพ.ทวีสุข 48 เดือน (15 มี.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ที่ 3/59 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานนิติการ (15 มี.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ว.2/2559 เรื่องเปิดโครงการให้เงินกู้แก่สมาชิก (2 มี.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (29 ก.พ. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ (29 ม.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ว.1/2559 เรื่องเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (13 ม.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศเปิดโครงการเงินออมเพื่อความมั่นคง 20 เดือน(โครงการ 6) และ 29 เดือน (4 ม.ค. 2559).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สอ.ธกส (IT) (22 ธ.ค. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศคณะกรรมการสรรหา ที่ 3/2558 เรื่องแจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ประจำปี 2559 (16 ธ.ค. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส.ที่ 10/58 เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านสอบข้อเขียน(IT) (2 ธ.ค. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 1321/2558 เรื่องขอให้แต่งตั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (25 พ.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส.ที่ 9/58 เรื่อง ปิดโครงการ"เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุน(2)" (25 พ.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกาหนดการสอบ(IT) (13 พ.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 1280/58 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัด (12 พ.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-คำสั่งประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ที่ 4/58 (12 พ.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-คำสั่งประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ที่ 3/58 (12 พ.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-คำสั่งประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ที่ 2/58 (12 พ.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-คำสั่งประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ที่ 1/58 (11 พ.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-พิเศษ 1/58 เรื่อง วิธีดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ สอ.ธกส. (11 พ.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศคณะกรรมการสรรหา ที่ 2/58 กำหนดรายละเอียดและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ประจำปี 2559 (11 พ.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศคณะกรรมการสรรหา ที่ 1/58 เรื่องการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ประจำปี 2559 (11 พ.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศเปิดโครงการเงินออมเพื่อความมั่นคง 20 เดือน(โครงการ 5) และ 36 เดือน( (6 พ.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศวันทำการของ สอ.ธกส. อาคารนางเลิ้ง ประจำปี 2559 (21 ต.ค. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส.ครั้งที่ 7/58 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกประจำปี 2558 (1 ต.ค. 2558).....อ่านทั้งหมด
-แจ้งเปลี่ยนวิธีการเรียกเก็บเงินประจำเดือนของสมาชิกสมทบ(สกต.) (29 ก.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-แจ้งเปลี่ยนวิธีการเรียกเก็บเงินประจำเดือนของสมาชิกสมทบ(ฌปก.) (29 ก.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-แจ้งเปลี่ยนวิธีการเรียกเก็บเงินประจำเดือนของสมาชิกสมทบ(ฌกฝ.) (29 ก.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. เรื่อง เรื่องสรรหาผู้สอบบัญชี เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2559 (25 ก.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงาน สกส.(IT) (21 ก.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศรับสมัคร สสอร. รอบที่ 8/2558 อายุไม่เกิน 59 ปี(1 - 30 กันยายน 2558) (9 ก.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สอ.ธกส.(IT) (1 ก.ย. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 5/2558 เรื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ (27 ส.ค. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 957/2558 เรื่องขอแจ้งสิทธิประโยชน์ของสมาชิก (อดีตพนักงาน ธ.ก.ส.) (27 ส.ค. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศเปิดโครงการเงินออมเพื่อความมั่นคง 20 เดือน และ 36 เดือน (27 ส.ค. 2558).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน(IT) (18 ส.ค. 2558).....อ่านทั้งหมด