สกสนิวส์
- มกราคม-มีนาคม 64
- ตุลาคม 62 - มกราคม 63
- พฤษภาคม - กันยายน 2562
- มกราคม - เมษายน 2562
- กันยายน - ธันวาคม 2561
- พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
- มกราคม - เมษายน 2561
- ตุลาคม - ธันวาคม 2560
- กรกฏาคม - กันยายน 2560
- เมษายน - มิถุนายน 2560
- มกราคม - มีนาคม 2560
- พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
- กันยายน - ตุลาคม 2559

รายงานย่อทัพย์สิน
-รายงานย่อทรัพย์สิน มี.ค. 64
-รายงานย่อทรัพย์สิน ก.พ. 64
-รายงานย่อทรัพย์สิน ม.ค. 64
-รายงานย่อทรัพย์สิน พ.ย. 63
-รายงานย่อทรัพย์สิน ต.ค. 63

รายงานกิจการ
- รายงานกิจการประจำปี 2562
- รายงานกิจการประจำปี 2561
- รายงานกิจการประจำปี 2560
- รายงานกิจการประจำปี 2559

ทรัพย์ขายทอดตลาด
- คดีแดงของศาลแพ่ง
- คดีแดงของศาล จ.อุบลราชธานี
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง
- คดีแดงของศาล จ.อุดรธานี
- คดีแดงของศาล จ.เชียงราย
- คดีแดงของศาล จ.มหาสารคาม
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง

สสอ.รรท.
- ใบสมัครสมาชิก สสอ.รรท.


  Pages       6/18    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ข่าวสารสหกรณ์
-ที่ 2287/2560 เรื่อง ขอให้แต่งตั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (20 ธ.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 2288/2560 เรื่อง ขอให้แต่งตั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (7 ธ.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 19/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สอ.ธกส. (1 ธ.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 18/2560 เรื่อง อัตราค่าพาหนะในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (1 ธ.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-คำสั่งที่ 1-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับและเก็บรักษาซองบรรจุกล่องลงคะแนนสรรหา (29 พ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-คำสั่งที่ 2-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหา ธ.ก.ส.สำนักงานอาคารบางเขน ธ.ก.ส.สำนักงานอาคารประชาชื่น และ ธ.ก.ส.สำนักงานอาคารงานเลิ้ง (29 พ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-คำสั่งที่ 3-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับบัตรลงคะแนน (29 พ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-คำสั่งที่ 4-2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหา ธ.ก.ส. สำนักงานอาคารบางเขน (29 พ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้สอบบัญชี เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2561 (28 พ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศเรื่อง สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561 (28 พ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ว.8/2560 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยกองทุนเงินฝากตามส่วนเงินกู้เพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2558 (14 พ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ว.7/2560 เรื่อง ซักซ้อมวิธีปฏิบัติการนำหุ้นเป็นหลักประกันการกู้เงิน (14 พ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 2 เรื่อง กำหนดรายละเอียดและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด ประจำปี 2561 (7 พ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 1 เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด ประจำปี 2561 (7 พ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 17/2560 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนเงินฝากตามส่วนเงินกู้ (6 พ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ข้อเสนอแนะจากแบบประเมินโครงการพบปะสมาชิกสัญจร ประจําปี 2560 (3 พ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ข่าวประชาสัมพันธ์ (9 ต.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 16/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สอ.ธกส. (9 ต.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวี 6 - 48 เดือน (2 ต.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินฝากเกษียณเกษมสุข (2 ต.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินฝากเกษียณทวีสุข (60) (2 ต.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ประจำปี 2561 (28 ก.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 13/2560 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สอ.ธกส. (25 ก.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2560 (19 ก.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2560 (19 ก.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 12/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัคเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานนิติกร (6 ก.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 1563/2560 เรื่อง ขอแจ้งสิทธิประโยชน์ของสมาชิก(อดีตพนักงาน ธ.ก.ส.) (1 ม.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 11 เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการและเพิ่มวงเงินกู้พิเศษเคหะสุขสันต์โครงการ 10 (1 ม.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-เอกสารสมัคร สสอ.รรท. (29 ส.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 10 เรื่อง วันหยุดทำการของ สอ.ธกส. ประจำปี 2560 เพิ่มเติม (4 ส.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-(สสอ.รรท.) รายงานการพ้นสภาพถึงแก่กรรม และลาออก ประจำเดือน มิ.ย.60 (31 ก.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 9/2560 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานนิติกร (11 ก.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ที่ ฝทน/11965 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานธนาคารซึ่งเป็นสมาชิก สอ.ธกส. เข้าร่วมโครงการ (3 ก.ค. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2560 (ใหม่) (30 มิ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ สอ.ธกส. ครั้งที่ 8/2560 เรื่อง ชะลอการรับสมาชิกสมทบ (29 มิ.ย. 2560).....อ่านทั้งหมด