สกสนิวส์
- มกราคม-มีนาคม 64
- ตุลาคม 62 - มกราคม 63
- พฤษภาคม - กันยายน 2562
- มกราคม - เมษายน 2562
- กันยายน - ธันวาคม 2561
- พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
- มกราคม - เมษายน 2561
- ตุลาคม - ธันวาคม 2560
- กรกฏาคม - กันยายน 2560
- เมษายน - มิถุนายน 2560
- มกราคม - มีนาคม 2560
- พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
- กันยายน - ตุลาคม 2559

รายงานย่อทัพย์สิน
-รายงานย่อทรัพย์สิน มี.ค. 64
-รายงานย่อทรัพย์สิน ก.พ. 64
-รายงานย่อทรัพย์สิน ม.ค. 64
-รายงานย่อทรัพย์สิน พ.ย. 63
-รายงานย่อทรัพย์สิน ต.ค. 63

รายงานกิจการ
- รายงานกิจการประจำปี 2562
- รายงานกิจการประจำปี 2561
- รายงานกิจการประจำปี 2560
- รายงานกิจการประจำปี 2559

ทรัพย์ขายทอดตลาด
- คดีแดงของศาลแพ่ง
- คดีแดงของศาล จ.อุบลราชธานี
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง
- คดีแดงของศาล จ.อุดรธานี
- คดีแดงของศาล จ.เชียงราย
- คดีแดงของศาล จ.มหาสารคาม
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง

สสอ.รรท.
- ใบสมัครสมาชิก สสอ.รรท.


  Pages       2/18    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ข่าวสารสหกรณ์
-คำสั่งที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหา ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส. สำนักงานอาคารประชาชื่น และ ธ.ก.ส. สำนักงานอาคารนางเลิ้ง (13 พ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-คำสั่งที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับและเก็บรักษาซองบรรจุกล่องลงคะแนนสรรหา (13 พ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-คำสั่งที่ 1/2563 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ดำเนินงานงานสรรหากรรมการ สอ.ธกส. ปี 2564 (13 พ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ใบสมัครเข้ารับการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. (13 พ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ที่พิเศษ 1/2562 เรื่อง วิธีดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. (13 พ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 2/2563 เรื่อง กำหนดรายละเอียดและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ประจำปี 2564 (13 พ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 1/2563 เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ประจำปี 2564 (13 พ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 1551/2563 เรื่องขอให้แต่งตั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (13 พ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-โครงการให้ความรู้สมาชิกประจำปี 2563 (3 พ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 17/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจาก สอ.อื่น (29 ต.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้สอบบัญชี เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 (22 ต.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 (22 ต.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (21 ต.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประสบอุทกภัย (20 ต.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-สอ.ธกส. กำหนดวันซื้อหุ้นพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณอายุและสมาชิกเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี 2563 (10 ก.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศขายทรัพย์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (10 ก.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศขายทรัพย์ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (10 ก.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 15/2563 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 (1 ก.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 14/2563 เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (31 ส.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 12/2563 เรื่อง วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (20 ส.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินฝากเกษียณเกษมสุข (5 ส.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ว5/2563 เรื่อง โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้อที่ดินการเกษตรสำหรับสมาชิก (3 ส.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2563 (17 ก.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 10/2563 เรื่อง วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (7 ก.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์ซื้อหุ้นพิเศษช่วงโบนัส (สำหรับพนักงาน ธ.ก.ส.เท่านั้น) (25 มิ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวีและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษวัยยิ้ม (24 มิ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ว4/2563 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 (18 มิ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 0877/2563 เรื่อง การกู้เงินโดยใช้ ที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน (12 มิ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 9/2563 เรื่อง นโยบายด้านการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล (29 พ.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 8/2563 เรื่อง ขอขยายเวลาการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (19 พ.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 7/2563 เรื่อง ขอขยายเวลาการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (5 พ.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ขั้นตอนการทำเอกสารสำหรับบัญชีเงินฝากสุขทวีที่ครบกำหนด (9 เม.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ว.3/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (3 เม.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษวัยยิ้ม (2 เม.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ว.2/2563 เรื่อง เปิดโครงการให้เงินกู้แก่สมาชิก(เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สินภายนอก2) (30 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด