สกสนิวส์
- ตุลาคม 62 - มกราคม 63
- พฤษภาคม - กันยายน 2562
- มกราคม - เมษายน 2562
- กันยายน - ธันวาคม 2561
- พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
- มกราคม - เมษายน 2561
- ตุลาคม - ธันวาคม 2560
- กรกฏาคม - กันยายน 2560
- เมษายน - มิถุนายน 2560
- มกราคม - มีนาคม 2560
- พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
- กันยายน - ตุลาคม 2559
- กรกฏาคม - สิงหาคม 2559

รายงานย่อทัพย์สิน
-รายงานย่อทรัพย์สิน มิ.ย. 63
-รายงานย่อทรัพย์สิน พ.ค. 63
-รายงานย่อทรัพย์สิน เม.ย. 63
-รายการย่อทรัพย์สิน มี.ค.63
-รายการย่อทรัพย์สิน ก.พ.63

รายงานกิจการ
- รายงานกิจการประจำปี 2561
- รายงานกิจการประจำปี 2560
- รายงานกิจการประจำปี 2559
- รายงานกิจการประจำปี 2557

ทรัพย์ขายทอดตลาด
- คดีแดงของศาลแพ่ง
- คดีแดงของศาล จ.อุบลราชธานี
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง
- คดีแดงของศาล จ.อุดรธานี
- คดีแดงของศาล จ.เชียงราย
- คดีแดงของศาล จ.มหาสารคาม
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง

สสอ.รรท.
- ประกาศรับสมัคร สสอ.รรท รอบพิเศษ อายุ 57 - 60 ปี หมด 31 ก.ค.62
- ใบสมัคร สสอ.รรท รอบพิเศษ อายุ 57 - 60 ปี
- เอกสารสมัคร สสอ.รรท.
- (สสอ.รรท.) รายงานการพ้นสภาพถึงแก่กรรม และลาออก ประจำเดือน มิ.ย.60
- ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 8/2560
- ประกาศรับสมัคร สสอร. รอบที่ 7/2560
- ประกาศรับสมัคร สสอร. สำหรับสมาชิกที่อายุเกิน 57 ปี เป็นกรณีพิเศษ
- รายงานทะเบียนสมาชิกเพื่อคงสภาพปี 2560
- รายงานการพ้นสภาพถึงแก่กรรม และลาออก ประจำเดือน ธ.ค.59
- แบบแจ้งสงเคราะห์ศพล่วงหน้าและใบลาออก


  Pages       2/16    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ข่าวสารสหกรณ์
-ประกาศ เรื่อง การชำระหนี้ และ เงินรอตรวจสอบ (1 พ.ย. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 17/2562 เรื่อง อัตราค่าพาหนะในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (30 ต.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศเรื่อง สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 (30 ต.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศเรื่อง สรรหาผู้สอบบัญชี เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2563 (30 ต.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ประจำปี 2563 (16 ต.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 16 / 2562 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2562(ระดับปริญญาตรี) (11 ต.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 (29 ส.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ที่ ว.6/2562 เรื่อง เปิดโครงการให้เงินกู้แก่สมาชิก (20 ส.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 8/2562 เรื่อง เพิ่มทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562 (ระดับปริญญาตรี) (1 ส.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 9/2562 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562 (1 ส.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศรับสมัคร สสอ.รรท รอบพิเศษ อายุ 57 - 60 ปี หมด 31 ก.ค.62 (3 ก.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
- ที่ ว.4/2562 เรื่องปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสมาชิกสมทบ (10 พ.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ใบสมัคร สสอ.รรท รอบพิเศษ อายุ 57 - 60 ปี (8 พ.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ที่ ว.3/2562 เรื่องการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 (7 พ.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 6/2562 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (2 พ.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 3/2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ตำแหน่งผู้จัดการ (28 มี.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 618/2562 เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก สอ.ธกส. (22 มี.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.ธกส. จำกัด (28 ก.พ. 2562).....อ่านทั้งหมด
-สอ.ธกส.นิวส์ ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2561 (31 ม.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ (28 ม.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ที่ ว.1/2562 เรื่อง เชิญประขุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (16 ม.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 (14 ม.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-มาตรการบรรเทาความเดือดร้อน สมาชิกประสบอุทกภัย (4 ม.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการปี 2562 (ไม่ได้ระบุ).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 32/2561 เรื่อง ขยายเวลาการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2562 (26 ธ.ค. 2561).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 2355/2561 เรื่อง ขอให้แต่งตั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (สนญ) (19 พ.ย. 2561).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 31/2561 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างธุรการ (19 พ.ย. 2561).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 2354/2561 เรื่อง ขอให้แต่งตั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (สาขา) (14 พ.ย. 2561).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 29/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบ (6 พ.ย. 2561).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 28/2561 เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแบะการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ สอ.ธกส. (6 พ.ย. 2561).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้สอบบัญชี เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2562 (30 ต.ค. 2561).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้สอบบัญชี เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2562 (30 ต.ค. 2561).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 26/2561 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างธุรการ (22 ต.ค. 2561).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 24/2561 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกประจำปี 2561 (3 ต.ค. 2561).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 23/2561 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามส่วนเงินกู้ (1 ต.ค. 2561).....อ่านทั้งหมด