สกสนิวส์
- ตุลาคม 62 - มกราคม 63
- พฤษภาคม - กันยายน 2562
- มกราคม - เมษายน 2562
- กันยายน - ธันวาคม 2561
- พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
- มกราคม - เมษายน 2561
- ตุลาคม - ธันวาคม 2560
- กรกฏาคม - กันยายน 2560
- เมษายน - มิถุนายน 2560
- มกราคม - มีนาคม 2560
- พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
- กันยายน - ตุลาคม 2559
- กรกฏาคม - สิงหาคม 2559

รายงานย่อทัพย์สิน
-รายการย่อทรัพย์สิน มี.ค.63
-รายการย่อทรัพย์สิน ก.พ.63
-รายการย่อทรัพย์สิน ม.ค.63
-รายการย่อทรัพย์สิน ธ.ค.62
-รายการย่อทรัพย์สิน พ.ย.62

รายงานกิจการ
- รายงานกิจการประจำปี 2561
- รายงานกิจการประจำปี 2560
- รายงานกิจการประจำปี 2559
- รายงานกิจการประจำปี 2557

ทรัพย์ขายทอดตลาด
- คดีแดงของศาลแพ่ง
- คดีแดงของศาล จ.อุบลราชธานี
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง
- คดีแดงของศาล จ.อุดรธานี
- คดีแดงของศาล จ.เชียงราย
- คดีแดงของศาล จ.มหาสารคาม
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง

สสอ.รรท.
- ประกาศรับสมัคร สสอ.รรท รอบพิเศษ อายุ 57 - 60 ปี หมด 31 ก.ค.62
- ใบสมัคร สสอ.รรท รอบพิเศษ อายุ 57 - 60 ปี
- เอกสารสมัคร สสอ.รรท.
- (สสอ.รรท.) รายงานการพ้นสภาพถึงแก่กรรม และลาออก ประจำเดือน มิ.ย.60
- ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 8/2560
- ประกาศรับสมัคร สสอร. รอบที่ 7/2560
- ประกาศรับสมัคร สสอร. สำหรับสมาชิกที่อายุเกิน 57 ปี เป็นกรณีพิเศษ
- รายงานทะเบียนสมาชิกเพื่อคงสภาพปี 2560
- รายงานการพ้นสภาพถึงแก่กรรม และลาออก ประจำเดือน ธ.ค.59
- แบบแจ้งสงเคราะห์ศพล่วงหน้าและใบลาออก


  Pages       1/16    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ข่าวสารสหกรณ์
-ประกาศครั้งที่ 9/2563 เรื่อง นโยบายด้านการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล (29 พ.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 8/2563 เรื่อง ขอขยายเวลาการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (19 พ.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 7/2563 เรื่อง ขอขยายเวลาการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (5 พ.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ขั้นตอนการทำเอกสารสำหรับบัญชีเงินฝากสุขทวีที่ครบกำหนด (9 เม.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ว.3 /2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (3 เม.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษวัยยิ้ม (2 เม.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ว.2/2563 เรื่อง เปิดโครงการให้เงินกู้แก่สมาชิก (30 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 6/2563 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (30 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 5/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (30 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 4/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น (30 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 523/2563 เรื่องมาตรการรองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 (24 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศขายทรัพย์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคราม (11 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินฝากออมทรัพย์ Mobile (2 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ (4 ก.พ. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ว.1/2563 เรื่อง เชิญ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 (16 ม.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (7 ม.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 8/2562 เรื่อง ยกเลิกหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ประจำปี 2563 (30 ธ.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 7/2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ประจำปี 2563 (17 ธ.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 1950/2562 เรื่อง ปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สินภายนอก (16 ธ.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 20/2562 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (27 พ.ย. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 19/2562 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (27 พ.ย. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 1780/2562 เรื่อง ขอให้แต่งตั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (19 พ.ย. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 1773/2562 เรื่อง ขอให้แต่งตั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2562 (15 พ.ย. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศ เรื่อง การชำระหนี้ และ เงินรอตรวจสอบ (1 พ.ย. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 17/2562 เรื่อง อัตราค่าพาหนะในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (30 ต.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศเรื่อง สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 (30 ต.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศเรื่อง สรรหาผู้สอบบัญชี เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2563 (30 ต.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ประจำปี 2563 (16 ต.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 16 / 2562 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2562(ระดับปริญญาตรี) (11 ต.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 (29 ส.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ที่ ว.6/2562 เรื่อง เปิดโครงการให้เงินกู้แก่สมาชิก (20 ส.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 8/2562 เรื่อง เพิ่มทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562 (ระดับปริญญาตรี) (1 ส.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 9/2562 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562 (1 ส.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศรับสมัคร สสอ.รรท รอบพิเศษ อายุ 57 - 60 ปี หมด 31 ก.ค.62 (3 ก.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด
- ที่ ว.4/2562 เรื่องปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสมาชิกสมทบ (10 พ.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด