ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด

   วันที่ 1 พฤษภาคม 2514 ถือเป็นวันสำคัญของพนักงาน ธ.ก.ส. โดยท่านอาจารย์จำเนียร สาระนาค ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในขณะนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้สวัสดิการ แก่พนักงานและครอบครัวของชาว ธ.ก.ส. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของธนาคารขึ้นในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการออมนอกเหนือจากสวัสดิการอื่น ที่พนักงานได้รับจาก ธ.ก.ส. โดยรวบรวมสมาชิกเริ่มแรกได้จำนวนขณะนั้น 153 คน พร้อมยื่นเรื่องขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด หรือ สกส. เริ่มมีจำนวนสมาชิก 748 คน มีทุนเรือนหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าจำนวน 33,140.-บาท โดยมีอาจารย์จำเนียร สาระนาค เป็นประธานกรรมการคนแรกร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการอีกจำนวน 10 คน

   สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สกส.) เมื่อเริ่มก่อตั้งมีสำนักงานอยู่ในตัวอาคารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง โดยมีพนักงานของ ธ.ก.ส. ช่วยกันปฏิบัติงาน ในปี 2517 จึงได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่รุ่นแรก ต่อมาในปี 2518 เมื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่นางเลิ้งใกล้กับราชตฤณมัยสมาคมหรือสนามม้านางเลิ้ง และก่อตั้งอยู่ติดกับวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สกส. จึงย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณอาคารสำนักงานนางเลิ้ง ด้วยแนวความคิดของผู้บริหารของธนาคารที่ยึดหลักความเป็นสหกรณ์ของพนักงานธนาคารและทุกคนเป็นพี่น้องกัน จึงได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ใช้เป็นสำนักงานเพื่อให้เพียงพอต่อธุรกิจที่เติบโตขึ้น

   ปัจจุบัน สกส. ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่บางเขน อาคารโพเดียม ชั้น 5 โดยเป็นที่ทำการของ
   1) กลุ่มงานการเงินและการลงทุน ให้บริการด้านเงินฝากและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และงานลงทุนกับหน่วยงานต่าง ๆ
   2) กลุ่มงานบัญชี ให้บริการข้อมูลทางบัญชี เงินโอนจากสาขาต่าง ๆ โดยมีรองผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
   3) กลุ่มงานสินเชื่อ ให้บริการเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ จำนองหลักทรัพย์ประกันเงินกู้รวมทั้งการติดตามเร่งรัดหนี้สินโดยมีรองผู้จัดการสายงานสินเชื่อดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
   4) กลุ่มงานฐานข้อมูลระบบงาน ให้บริการด้านฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิก
   5) กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ ให้บริการด้านการรับสมาชิกเข้าใหม่-ลาออก หุ้น สวัสดิการแก่สมาชิกและข่าวสารต่าง ๆ
   6) กลุ่มงานกลยุทธ์และอำนวยการ ให้บริการด้านงานสารบรรณ งานธุรการ และจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีรองผู้จัดการสายงานกลยุทธ์องค์กร ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

   ส่วนสำนักงานที่บริเวณอาคารสำนักงานนางเลิ้ง ยังคงเปิดให้บริการด้านเงินฝากและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน