เอกสารสมัครสมาชิกแยกตามประเภท

สมาชิกสมทบ(ฌปก./ ฌกฝ./ สกต. ฯลฯ)
     ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(ฌปก./ ฌกฝ./ สกต. ฯลฯ)(พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     สส2/ แบบขอชำระค่าหุ้นและหนี้กู้เงินด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก
     หนังสือรับรองการหักเงินได้ของสมาชิกสมทบเพื่อนำส่งให้ สกส.(ฌปก./ ฌกฝ./ สกต.)
     หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
     ***แนบ สส2/ หนังสือรับรองการหักเงิน/ สำเนาบัตรประชาชน/ รายงานการประชุม ที่มีมติให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก/ หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์