เอกสารสมัครสมาชิกแยกตามประเภท

สำหรับสมาชิกสมทบ(ผู้ช่วยพนักงาน)
     ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(ผู้ช่วยพนักงาน)
     สส2/ แบบขอชำระค่าหุ้นและหนี้กู้เงินด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก
     หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
     ***สส.2/ สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ หรือข้อตกลง ต่อท้ายกรณีสัญญาหมดอายุ/ หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์