เอกสารสมัครสมาชิกแยกตามประเภท

สำหรับสมาชิกปกติ
     สส1/ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก(พนักงาน ธ.ก.ส.)
     สส2/ แบบขอชำระค่าหุ้นและหนี้กู้เงินด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก
     หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
     ***แนบ สส2/ สำเนาบัตรประชาชน/ หนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์