เอกสารสมัครสมาชิกแยกตามประเภท

สำหรับสมาชิกปกติ
     สส1/ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก(พนักงาน ธ.ก.ส.)
     สส2/ แบบขอชำระค่าหุ้นและหนี้กู้เงินด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก
     หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
     ***แนบ สส2/ สำเนาบัตรประชาชน/ หนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกสมทบ(ฌปก./ ฌกฝ./ สกต. ฯลฯ)
     ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(ฌปก./ ฌกฝ./ สกต. ฯลฯ)(พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     สส2/ แบบขอชำระค่าหุ้นและหนี้กู้เงินด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก
     หนังสือรับรองการหักเงินได้ของสมาชิกสมทบเพื่อนำส่งให้ สกส.(ฌปก./ ฌกฝ./ สกต.)
     หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
     ***แนบ สส2/ หนังสือรับรองการหักเงิน/ สำเนาบัตรประชาชน/ รายงานการประชุม ที่มีมติให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก/ หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สำหรับสมาชิกสมทบ(ผู้ช่วยพนักงาน)
     ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(ผู้ช่วยพนักงาน)
     สส2/ แบบขอชำระค่าหุ้นและหนี้กู้เงินด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก
     หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
     ***สส.2/ สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ หรือข้อตกลง ต่อท้ายกรณีสัญญาหมดอายุ/ หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกสมทบ(อดีตพนักงาน)
     ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(อดีตพนักงาน)
     แบบฟอร์มการรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
     ***แนบสำเนาบัตรประชาชน/ แบบฟอร์มการรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
สมาชิกสมทบ(ครอบครับสมาชิก)
     ใบสมัครสมาชิกสมทบ(กรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิก)
     สส7.3/ แบบพิมพ์ขอซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ
     แบบฟอร์มการรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
     สส2/ แบบขอชำระค่าหุ้นและหนี้กู้เงินด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก
     ***แนบสำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน/ สำเนาทะเบียนสมรส/ แบบฟอร์มการรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
การลาออกจากการเป็นสมาชิก
     สส3/ ใบขอลาออกจากสหกรณ์
     ***แนบสำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.