เอกสารแบบพิมพ์แยกตามประเภทการกู้(สมาชิกสมทบ)

เงินกู้พิเศษ
     สช1.5/ คำขอกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     สช2.5/ หนังสือกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     ***สำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน
เอกสารจัดทำครั้งเดียว (ถ้าเคยจัดทำมาแล้ว ไม่ต้องทำในส่วนนี้)
     สช6.1/ หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง(สมาชิกสมทบ)
     สช5/ แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส.
     สช4/ หนังสือยินยอมคู่สมรส
     ***หนังสือยินยอมคู่สมรส + สำเนาบัตรคู่สมรส +สำเนาใบสำคัญการสมรส
เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ
     
     ***
เอกสารแนบประกอบการกู้เงิน
     ***1. สำเนาโฉนดที่ดิน ,น.ส.3 ,น.ส.3 ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด(พร้อมสารบัญจดทะเบียนครบทุกหน้า) 2. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (รับรองสำเนา) 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของเจ้าของที่ดิน (รับรองสำเนา)

เอกสารที่ใช้แนบกับบันทึกการตรวจสอบที่ดิน(การจำนองที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันใหม่)

     ***1. สำเนาบัญชีกำหนดราคาที่ดินกลางของ ธ.ก.ส. ตามโซน หน่วย ที่ตั้งของที่ดิน 2. หนังสือประเมินราคาที่ดินเฉพาะแปลงของสำนักงานที่ดิน 3. หนังสือของสำนักงานที่ดินรับรองว่าเอกสารสิทธิที่เสนอจำนองไม่ติดการอายัดหรือเวนคืน 4. ภาพถ่ายที่ดินเสนอจำนองกรณีแผนที่ตั้งของที่ดินตามเอกสารสิทธิไม่ติดทางสาธารณประโยชน์ 5. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรือนพร้อมภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง 6. สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสินเชื่อระดับจังหวัด(กรณีประเมินราคาที่ดินสูงกว่าราคากลางของสาขา)

*** เอกสารแนบตามวัตถุประสงค์***
  วัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดิน หรือซื้อที่ดิน พร้อมบ้าน

     ***1. สัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาวางเงินมัดจำ หรือสัญญาขายที่ดินและสัญญารับเหมาปลูกสร้างอาคาร หรือสัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมบ้าน 2. ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน นส.3ก. หรือ นส.3 แปลงที่จะซื้อพร้อมสารบัญจดทะเบียนด้านหลัง 3. รูปถ่ายบ้าน แบบบ้าน หรือแปลนบ้านที่จะซื้อ