เอกสารแบบพิมพ์แยกตามประเภทการกู้(สมาชิกสมทบ)

เงินกู้สามัญ ใช้บุคคลค้ำ
     สช1.5/ คำขอกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     สช2.5/ หนังสือกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     สช3.5/ หนังสือค้ำประกัน
     ***สำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน
เงินกู้สามัญ ใช้หุ้นค้ำประกัน
     สช1.5/ คำขอกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     สช2.5/ หนังสือกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     ***สำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน
ใช้บุคคลค้ำ + หุ้น ค้ำประกัน+เงินฝากค้ำประกัน
     สช1.5/ คำขอกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     สช2.5/ หนังสือกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     สช3.5/ หนังสือค้ำประกัน
     สช12/ หนังสือสัญญายินยอมให้หักเงินค่าหุ้นชำระหนี้(ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน)
     ***สำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน(ที่แสดงยอดรายการหักอื่นๆ) + หนังสือขอเพิ่มเงื่อนไขการฝากเงินและให้ความยินยอมในการหักชำระหนี้เงินกู้
เอกสารจัดทำครั้งเดียว (ถ้าเคยจัดทำมาแล้ว ไม่ต้องทำในส่วนนี้)
     สช4/ หนังสือยินยอมคู่สมรส
     สช6.1/ หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง(สมาชิกสมทบ)
     ***หนังสือยินยอมคู่สมรส + สำเนาบัตรคู่สมรส +สำเนาใบสำคัญการสมรส
เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ
     ***