เอกสารแบบพิมพ์แยกตามประเภทการกู้(สมาชิกสมทบ)

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(ชำระต้น + ดอกเบี้ย)
     สช9.6/ หนังสือกู้ฉุกเฉิน(ชำระต้น+ดอกเบี้ย)(พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     สช3.5/ หนังสือค้ำประกัน
     ***สำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(กำหนดวงเงินกู้)
     สช10.5/ หนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(กำหนดวงเงินกู้)
     สช11.3/ รายงานเบิกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(กำหนดวงเงินกู้)
     ***ต้องส่งเอกสารตัวจริง FAX ใช้ไม่ได้ สำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน