เอกสารแบบพิมพ์แยกตามประเภทการกู้(สมาชิกปกติ)

เงินกู้พิเศษลงทุน
สช12/ หนังสือสัญญายินยอมให้หักเงินค่าหุ้นชำระหนี้(ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน)
สช26/ หนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุน

สช24.1/ แบบฟอร์มโครงการและคำขอกู้เงินเพื่อการลงทุน
     ***สำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน
เอกสารจัดทำครั้งเดียว (ถ้าเคยจัดทำมาแล้ว ไม่ต้องทำในส่วนนี้)

สช5/ แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส.
สช4/ หนังสือยินยอมคู่สมรส
     ***หนังสือยินยอมคู่สมรส + สำเนาบัตรคู่สมรส +สำเนาใบสำคัญการสมรส
เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ

หนังสือให้ยินยอมหักกลบลบหนี้
บันทึกขออนุญาตให้กู้เงินเพิ่มกับสกส ผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
สช12/ หนังสือสัญญายินยอมให้หักเงินค่าหุ้นชำระหนี้(ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน)
สช17/ หนังสือยินยอมใช้ที่ดินจำนองเป็นประกัน
     ***กรณีใช้ที่ดินบุคคลอื่น + ผู้กู้เกินเกษียณ + กรณีเข้ากองทุนบรรเทาภาระหนี้สินของธนาคาร