เอกสารแบบพิมพ์แยกตามประเภทการกู้(สมาชิกปกติ)

เงินกู้พิเศษ(ใช้เงินฝากและค่าหุ้น)
สช20.2/ หนังสือกู้เงินพิเศษโดยใช้เงินฝากหรือค่าหุ้นเป็นประกัน
     *** โปรดจัดทํา 2 ฉบับ เพื่อ สอ.ธกส.เก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งคืนผู้กู้ 1 ฉบับ