เอกสารแบบพิมพ์แยกตามประเภทการกู้(สมาชิกปกติ)

เงินกู้พิเศษ
สช1.5/ คำขอกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
สช2.5/ หนังสือกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
สช33/ หนังสือยินยอมให้นำเงินค่าตอบแทนความชอบในการทำงานชำระหนี้เสร็จสิ้นในวันเกษียณอายุ
สช34/ หนังสือยินยอมให้นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ธ.ก.ส.ชำระหนี้เสร็จสิ้นในวันเกษียณอายุ
     ***สำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน
เอกสารจัดทำครั้งเดียว (ถ้าเคยจัดทำมาแล้ว ไม่ต้องทำในส่วนนี้)

สช5/ แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส.
สช4/ หนังสือยินยอมคู่สมรส
     ***หนังสือยินยอมคู่สมรส + สำเนาบัตรคู่สมรส +สำเนาใบสำคัญการสมรส
เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ

หนังสือให้ยินยอมหักกลบลบหนี้
บันทึกขออนุญาตให้กู้เงินเพิ่มกับสกส ผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
สช12/ หนังสือสัญญายินยอมให้หักเงินค่าหุ้นชำระหนี้(ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน)
สช17/ หนังสือยินยอมใช้ที่ดินจำนองเป็นประกัน
     ***กรณีใช้ที่ดินบุคคลอื่น + ผู้กู้เกินเกษียณ + กรณีเข้ากองทุนบรรเทาภาระหนี้สินของธนาคาร
เอกสารแนบประกอบการกู้เงิน
     ***1. สำเนาโฉนดที่ดิน ,น.ส.3 ,น.ส.3 ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด (พร้อมสารบัญจดทะเบียนครบทุกหน้า) 2. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (รับรองสำเนา) 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของเจ้าของที่ดิน (รับรองสำเนา) 4. เอกสารการเป็นหนี้(กรณีกู้พิเศษวัตถุประสงค์ปลดเปลื้องหนี้สินต้องแนบ)

เอกสารที่ใช้แนบกับบันทึกการตรวจสอบที่ดิน(การจำนองที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันใหม่)

     ***1. สำเนาบัญชีกำหนดราคาที่ดินกลางของ ธ.ก.ส. ตามโซน หน่วย ที่ตั้งของที่ดิน 2. หนังสือประเมินราคาที่ดินเฉพาะแปลงของสำนักงานที่ดิน 3. หนังสือของสำนักงานที่ดินรับรองว่าเอกสารสิทธิที่เสนอจำนองไม่ติดการอายัดหรือเวนคืน 4. ภาพถ่ายที่ดินเสนอจำนองกรณีแผนที่ตั้งของที่ดินตามเอกสารสิทธิไม่ติดทางสาธารณประโยชน์ 5. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรือนพร้อมภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง 6. สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสินเชื่อระดับจังหวัด(กรณีประเมินราคาที่ดินสูงกว่าราคากลางของสาขา)

เอกสารที่ใช้เป็นหลักประกันกรณีจำนองที่ดินเดิม

     ***1. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ใช่สมาชิก จะต้องทำหนังสือยินยอมใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเพื่อตรวจสอบสถานะของผู้มีกรรมสิทธิ์ในปัจจุบัน 2. ที่ดินจำนองไว้กับสหกรณ์มาแล้วเกินกว่า 5 ปี จะต้องตรวจสอบและประเมินราคาที่ดินใหม่ โดยมีเอกสารประกอบเช่นเดียวกับเอกสารข้างต้นโดยไม่ต้องขอหนังสือรับรองจากสำนักงานที่ดินในการรับรองไม่ติดการอายัดหรือเวนคืน

***เอกสารแนบตามวัตถุประสงค์***

     ***

วัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดิน หรือซื้อที่ดิน พร้อมบ้าน

1. สัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาวางเงินมัดจำ หรือสัญญาขายที่ดินและสัญญารับเหมาปลูกสร้างอาคาร หรือสัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมบ้าน 2. ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน นส.3ก. หรือ นส.3 แปลงที่จะซื้อพร้อมสารบัญจดทะเบียนด้านหลัง 3. รูปถ่ายบ้าน แบบบ้าน หรือแปลนบ้านที่จะซื้อ

วัตถุประสงค์ซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้าน

1. หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน หรือสัญญาวางเงินมัดจำ 2. ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน นส. 3ก. หรือ นส.3 แปลงที่จะซื้อพร้อมสารบัญจดทะเบียนด้านหลังในกรณีที่จะสร้างบ้านด้วยจะต้องมี 3. แบบแปลนบ้าน หรือพิมพ์เขียวพร้อมบริเวณบ้าน (แบบแปลนบ้านจะต้องมี แปลนพื้นบริเวณ รูปด้าน และภาพตัดเป็นสำคัญ) 4. หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร(ถ้าอยู่นอกเขตเทศบาล หรือ อบต.ไม่ต้องมี)

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านพัก

1. ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน นส. 3ก. หรือ นส.3 แปลงที่จะสร้างบ้านซึ่งเป็นของผู้กู้ หรือคู่สมรส พร้อมสารบัญจดทะเบียนด้านหลัง 2. แบบแปลนบ้าน หรือพิมพ์เขียวพร้อมบริเวณบ้าน (แบบแปลนบ้านจะต้องมี แปลนพื้นบริเวณ รูปด้าน และภาพตัดเป็นสำคัญ) 3. หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร(ถ้าอยู่นอกเขตเทศบาล หรือ อบต.ไม่ต้องมี)

วัตถุประสงค์เพื่อไถ่ถอนที่ดิน หรือไถ่ถอนที่ดินพร้อมบ้าน

1. ภาพถ่ายหนังสือสัญญาจำนองพร้อมข้อตกลงต่อท้าย และสัญญากู้เงินพร้อมข้อตกลงต่อท้ายจากแหล่งเงินกู้ที่จำนองไว้เดิม 2. หนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือ ณ ปัจจุบัน (จากแหล่งเงินกู้ที่จำนองไว้เดิม) 3. ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน นส. 3ก. หรือ นส.3 แปลงที่ติดจำนองที่จะทำการไถ่ถอน พร้อมสารบัญจดทะเบียนด้านหลัง 4. รูปถ่ายบ้านพร้อมบริเวณ (กรณีไถ่ถอนที่ดินพร้อมบ้าน)

วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมบ้านพัก

1. ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน นส. 3ก. หรือ นส.3 แปลงที่จะปรับปรุงบ้านตั้งอยู่ พร้อมสารบัญจดทะเบียนด้านหลัง 2. รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม คือการประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ หรือแบบแปลน พิมพ์เขียวส่วนที่ต่อเติมหรือปรับปรุง 3. รูปถ่ายบ้านพร้อมบริเวณที่จะทำการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม

วัตถุประสงค์เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน

1. ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน นส.3 ก. หรือ นส .3 แปลงที่จะนำมาจำนองเป็นประกัน พร้อมสารบัญจดทะเบียนด้านหลัง 2. ในกรณีโฉนดที่ดิน นส.3 ก. หรือ นส.3 เป็นของผู้อื่นจะต้องมีหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้นำมาจำนองเป็นประกัน พร้อมภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน และคำยินยอมของคู่สมรสเจ้าของที่ดินด้วย (ในกรณีมีคู่สมรส) 3. เอกสารการเป็นหนี้บุคคลภายนอก พร้อมแนบบันทึกของผู้บังคับบัญชาจะดูแลการใช้เงินกู้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์เพื่อซื้อรถยนต์

1. ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน นส. 3ก. หรือ นส.3 แปลงที่จะนำมาจำนองเป็นประกัน พร้อมสารบัญจดทะเบียนด้านหลัง 2. ในกรณีโฉนดที่ดิน นส. 3ก. หรือ นส.3 เป็นของผู้อื่นจะต้องมีหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้นำมาจำนองเป็นประกัน พร้อมภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน และคำยินยอมของคู่สมรสเจ้าของที่ดินด้วย (ในกรณีมีคู่สมรส)

วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา

1.แผนการศึกษาหรือคู่มือนักศึกษาพร้อมรายละเอียดของค่าใช้จ่ายของหลักสูตร 2.สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนแล้ว 3.คำรับรองผู้บังคับบัญชา 4.ภาพถ่ายบัตรนักศึกษา