เอกสารแบบพิมพ์แยกตามประเภทการกู้(สมาชิกปกติ)

ใช้บุคคลค้ำ
สช1.5/ คำขอกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
สช2.5/ หนังสือกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
สช3.5/ หนังสือค้ำประกัน
     ***สำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน
ใช้หุ้นค้ำประกัน
สช1.5/ คำขอกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
สช2.5/ หนังสือกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     ***สำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน
เอกสารจัดทำครั้งเดียว (ถ้าเคยจัดทำมาแล้ว ไม่ต้องทำในส่วนนี้)
สช4/ หนังสือยินยอมคู่สมรส
สช5/ แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส.

     ***หนังสือยินยอมคู่สมรส + สำเนาบัตรคู่สมรส +สำเนาใบสำคัญการสมรส
เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ
หนังสือให้ยินยอมหักกลบลบหนี้
     ***
*** เอกสารแนบตามวัตถุประสงค์***
     ***วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 1.แผนการศึกษาหรือคู่มือนักศึกษาพร้อมรายละเอียดของค่าใช้จ่ายของหลักสูตร 2.สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนแล้ว 3.คำรับรองผู้บังคับบัญชา 4.ภาพถ่ายบัตรนักศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม 1.โครงการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย 2.คำรับรองผู้บังคับบัญชาได้ศึกษาอยู่ในสถานบันนี้จริง วัตถุประสงค์เพื่อรักษาพยาบาล 1.สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบสำคัญการสมรส 2.ใบรับรองแพทย์ระบุการรักษาต่อเนื่องพร้อมใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล