เอกสารแบบพิมพ์แยกตามประเภทการกู้(สมาชิกปกติ)

เงินกู้สามัญ ใช้บุคคลค้ำ
สช1.5/ คำขอกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
สช2.5/ หนังสือกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
สช3.5/ หนังสือค้ำประกัน
สช33/ หนังสือยินยอมให้นำเงินค่าตอบแทนความชอบในการทำงานชำระหนี้เสร็จสิ้นในวันเกษียณอายุ
สช34/ หนังสือยินยอมให้นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ธ.ก.ส.ชำระหนี้เสร็จสิ้นในวันเกษียณอายุ
     ***แนบสำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน
เงินกู้สามัญ ใช้หุ้นค้ำประกัน
สช1.5/ คำขอกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
สช2.5/ หนังสือกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     ***แนบสำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน
เงินกู้สามัญ ใช้บุคคลค้ำ + หุ้น ค้ำประกัน
สช1.5/ คำขอกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
สช2.5/ หนังสือกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
สช3.5/ หนังสือค้ำประกัน
สช12/ หนังสือสัญญายินยอมให้หักเงินค่าหุ้นชำระหนี้(ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน)
สช33/ หนังสือยินยอมให้นำเงินค่าตอบแทนความชอบในการทำงานชำระหนี้เสร็จสิ้นในวันเกษียณอายุ
สช34/ หนังสือยินยอมให้นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ธ.ก.ส.ชำระหนี้เสร็จสิ้นในวันเกษียณอายุ
     ***แนบสำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน
เอกสารจัดทำครั้งเดียว (ถ้าเคยจัดทำมาแล้ว ไม่ต้องทำในส่วนนี้)
สช4/ หนังสือยินยอมคู่สมรส
สช5/ แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส.
สช6/ แบบพิมพ์โอนสิทธิเรียกร้อง
     ***หนังสือยินยอมคู่สมรส + สำเนาบัตรคู่สมรส +สำเนาใบสำคัญการสมรส
เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ
สช22/ หนังสือมอบฉันทะโอนเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝาก
หนังสือให้ยินยอมหักกลบลบหนี้
บันทึกขออนุญาตให้กู้เงินเพิ่มกับสกส ผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
     ***
กรณีใช้ที่ดินค้ำประกัน
สช17/ หนังสือยินยอมใช้ที่ดินจำนองเป็นประกัน
     ***สำเนาโฉนดที่ดิน,น.ส. ,น.ส.3ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด(พร้อมสารบัญจดทะเบียนครบทุกหน้า) + สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (รับรองสำเนา) + สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของเจ้าของที่ดิน (รับรองสำเนา)