เอกสารแบบพิมพ์

 1.สินเชื่อ
     1.สช1.5/ คำขอกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     2.สช2.5/ หนังสือกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     3.สช3.5/ หนังสือค้ำประกัน
     4.สช4/ หนังสือยินยอมคู่สมรส
     5.สช5/ แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส.
     6.สช6/ แบบพิมพ์โอนสิทธิเรียกร้อง
     7.สช6.1/ หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง(สมาชิกสมทบ)
     8.สช7.2/ ใบชำระหนี้เงินกู้ก่อนกำหนด
     9.สช9.6/ หนังสือกู้ฉุกเฉิน(ชำระต้น+ดอกเบี้ย) (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     10.สช10.5/ หนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(กำหนดวงเงินกู้)
     11.สช11.3/ รายงานเบิกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(กำหนดวงเงินกู้)
     12.สช12/ หนังสือสัญญายินยอมให้หักเงินค่าหุ้นชำระหนี้(ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน)
     13.สช14/ หนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล)
     14.สช15/ บันทึกขอเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินกู้
     15.สช17/ หนังสือยินยอมใช้ที่ดินจำนองเป็นประกัน
     16.สช18/ แบบพิมพ์ขอนัดทำนิติกรรมการจำนอง+ออกแคชเชียร์เช็ค
     17.สช19/ แบบพิมพ์ขอนัดวันซื้อรถยนต์+ออกแคชเชียร์เช็ค
     18.สช20.2/ หนังสือกู้เงินพิเศษโดยใช้เงินฝากหรือค่าหุ้นเป็นประกัน
     19.สช21/ หนังสือใช้เงินฝากค้ำประกัน
     20.สช22/ หนังสือมอบฉันทะโอนเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝาก
     21.สช24.1/ แบบฟอร์มโครงการและคำขอกู้เงินเพื่อการลงทุน
     22.สช26/ หนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุน
     23.สช27/ แบบพิมพ์ขอเปลี่ยนแปลงการคำประกันเงินกู้
     24.สช28/ หนังสือให้ความยินยอมเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
     25.สช29/ หนังสือกู้เงินสามัญเพื่อซื้อรถยนต์ ?
     26.สช30/ หนังสือเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สินภายนอก (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
     27.สช32/ แบบรายงานการทบทวนราคาประเมินที่ดิน
     28.สช33/ หนังสือยินยอมให้นำเงินค่าตอบแทนความชอบในการทำงานชำระหนี้เสร็จสิ้นในวันเกษียณอายุ
     29.สช34/ หนังสือยินยอมให้นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ธ.ก.ส.ชำระหนี้เสร็จสิ้นในวันเกษียณอายุ
     30.สช35.1/ ให้ความยินยอมหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืนชำระหนี้
     31.สช36/ ให้ความยินยอมหักเงินโบนัสประจำปีเพื่อชำระหนี้
     32.สช37/ หนังสือขออนุญาตไถ่ถอนจากจำนอง
     33.สช38/ หนังสือให้ความยินยอมของผู้ค้ำประกันในการไถ่ถอนจำนอง
     34.สช39/ ให้ความยินยอมหักเงินโบนัสประจำปีเพื่อชำระหนี้ (สำหรับเงินกู้สามัญชำระหนี้สินภายนอก)
     35.สช58.1/ หนังสือยินยอมให้โอนเงินกู้นำฝากตามส่วนเงินกู้
     36.สช58.2/ ใบส่งเงินฝากเข้ากองทุนฯ
     37.สช58.3/ ใบถอนเงินฝากกองทุนฯ
     38.สช71/ หนังสือกู้ฉุกเฉิน Revolving Credit (ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน)
     39.สช72/ หนังสือกู้ฉุกเฉิน Revolving Credit (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
     40.ข้อตกลงต่อท้ายเคหะ 11
     41.หนังสือให้ยินยอมหักกลบลบหนี้
     42.หนังสือขอเพิ่มเติมเงื่อนไขการฝากเงินและให้ความยินยอมให้หักเงินฝากชำระหนี้
     43.กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ สำหรับที่อยู่อาศัย
     44.แบบรายการสำรวจที่ดินที่ตั้งอาคารชุด
     45.แบบรายการประเมินราคาห้องชุด
     46.แบบพิมพ์เก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรือน
     47.บันทึกขออนุญาตให้กู้เงินเพิ่มกับสกส ผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
     48.บน01.2/ หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้
     49.บน02.2/ หนังสือยินยอมขอผ่อนผันการชำระหนี้
     50.บน03/ หนังสือยินยอมขอผ่อนผันการชำระหนี้โดยใช้บัญชีเงินฝากเป็นประกันเงินกู้
 2.การเงิน
   - สำหรับสมาชิก
     1.กง.01 ใบส่งเงินฝาก
     2.กง.01.1ใบส่งเงินฝาก(สาขา)
     3.กง.02 ใบถอนเงินฝาก
     4.กง.02.1 ใบถอนเงินฝาก(สาขา)
     5.กง.03 บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
     6.กง.04 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีเงินฝาก
     7.กง.05 คำขอรับเงินฝากในกรณีผู้ฝากตาย
     8.กง.06.1 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
     9.กง.06.2 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากอทพ วัยยิ้ม เกษียณเกษมสุข
     10.กง.06.4 หนังสือขอเปิดบัญชีทวีทรัพย์
     11.กง.06.5 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสุขทวี
     12.กง.06.7 หนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ (Mobile)
     13.กง.06.8 หนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียนเกษมสุข (รหัส 20)
     14.กง.07 ข้อมูลที่จำเป็นต้องสอบถามเพื่อการรู้จักลูกค้า (KYC)
     15.ทส.1 คำขอใช้บริกำรธุรกรรม สอ.ธกส. บน Mobile Application
   - สำหรับสหกรณ์อื่น
     1.หนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ปกติ (สำหรับสหกรณ์อื่น)
     2.หนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ (สำหรับสหกรณ์อื่น)
     3.บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (สำหรับสหกรณ์อื่น)
     4.ใบส่งเงินฝาก (สำหรับสหกรณ์อื่น)
     5.ข้อมูลสำหรับการโอนเงินทางบาทเนต (สำหรับสหกรณ์อื่น)
     6.ใบถอนเงินฝากสหกรณ์อื่น (สำหรับสหกรณ์อื่น)
 3.บัญชี
     1.แบบฟอร์มโยกย้ายสาขา
     2.ใบนำส่งเงิน
 4.สมาชิกสัมพันธ์
     1.สส1/ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก(พนักงาน ธ.ก.ส.)
     2.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(ผู้ช่วยพนักงาน)
     3.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(อดีตพนักงาน)
     4.ใบสมัครสมาชิกสมทบ(กรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิก)
     5.สส2/ แบบขอชำระค่าหุ้นและหนี้กู้เงินด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก
     6.สส3/ ใบขอลาออกจากสหกรณ์
     7.สส4/ คำขอรับเงินค่าหุ้นในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
     8.สส6/ คำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
     9.สส7.1/ ซื้อหุ้นพิเศษ(โบนัส)
     10.สส7.2/ ซื้อหุ้นพิเศษ(ปันผล-เฉลี่ยคืน)
     11.สส7.3/ ซื้อหุ้นพิเศษ(ผู้เกษียณ)
     12.สส8/ แบบฟอร์มของดส่งค่าหุ้นและเป็นสมาชิกต่อ
     13.สว1.1/ คําขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกกรณีทุพพลภาพ
     14.สว1/ คำขอรับเงินทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
     15.สว2/ คำขอรับทุนสวัสดิการ(กรณีบิดา มารดา คู่สมรสถึงแก่กรรม)
     16.สว3/ คำขอรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
     17.สว4/ คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก
     18.สว8/ คำขอรับทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกทุพพลภาพ
     19.หนังสือรับรองภัยพิบัติและประเมินราคา
     20.สว5/ คำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญบุตรที่เกิดใหม่
     21.หนังสือรับรองการหักเงินได้ของสมาชิกสมทบเพื่อนำส่งให้ สกส.(ฌปก./ ฌกฝ./ สกต.)
     22.หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
     23.หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
     24.หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินเดือน
     25.แบบฟอร์มการรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
     26.สว6/ คำขอรับเงินทุนสงเคราะห์เพื่อการดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์
     27.สว7/ คำขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้เจ็บป่วยที่พักรักษาตัวในสถานพยาบาล
     28.หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 5.นิติกร
     1.หนังสือมอบอำนาจ
 6.สสอ.รรท.
     1.เอกสารสมัครสมาชิก สสอ.รรท.