หน้าจอรับสมัครงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส.
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
   แบบฟอร์มสมัครงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคาเพิ่มการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด

 
      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ธกส.) ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจำนวน 4 ตำแหน่ง คือ
      1.เจ้าหน้าทีสายงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
      2.เจ้าหน้าทีสายงานสินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา
      3.เจ้าหน้าทีกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
      4.ลูกจ้าง สอ.ธกส. จำนวน 1 อัตรา
      โดยผู้ที่สนใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบนี้
              Download ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี
              Download ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าทีสายงานสินเชื่อ
              Download ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าทีกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
              Download ประกาศรับสมัครลูกจ้าง สอ.ธกส.
 
  ขอแสดงความนับถือ
  
  (นายถาวร ตั้งวงศ์ถาวรกิจ)
 รองประธานกรรมการ
 ทำการแทน ประธานกรรมการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
 
*** หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสมัคร สอบถามเพิ่มเติม 02-5586100 ต่อ 8996 หรือ 02-5795015
     เลขบัตรประจำตัวประชาชน :
     ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการประการรับสมัคร
*************************************************
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2346 อาคารโพเดียม ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900